Mund

Restaurant Finnubiel
3939 Eggerberg
077 448 77 89
635.290/129.280
11.6. – 15.10. / jeudi 15.00, vendredi et samedi ouvert / dimanche jusqu'à 18.00 heure
Walliserteller, Suppen hausgemacht, Fitnessteller, Holundersirup, Konfitüren
Herausgeber Spillmann Druck AG